Kamis, 11 Agustus 2011

Dal Shabet Beep Lyrics

Dal Shabet Beep Lyrics


Just Disco D-D-Disco
Just Disco D-D-D-D-Disco
Bling Bling Bling
Bling Bling Bling
Bling Bling Bling
Go Go Go Go
Bling Bling Bling
Bling Bling Bling
Bling Bling Bling
Go Go Go Go Go Go
Go B-B-B-B-Beep
Go B-B-B-B-B-Beep
Go B-B-B-B-Beep
Go B-B-B-B-B-Beep
Go

0 komentar:

Posting Komentar

Blog Archive